REGULAMIN REZERWACJI SZKOLENIA

I. Organizator

Organizatorem szkoleń jest Elite Beauty School Dulok & Paczesny Sp. z o.o NIP:954-280-68-27; REGON:384097016, KRS: 0000798720 niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 263722, reprezentowaną przez Patrycję Stankiewicz-Dulok oraz Emila Paczesnego.

II. Uczestnicy i warunki zgłoszenia
1. W szkoleniach i warsztatach oferowanych przez Organizatora może uczestniczyć każda osoba spełniająca określone wymagania (wymagania są różne dla każdego szkolenia).

2. Rezerwacja terminu szkolenia następuje:

 • po uprzednim kontakcie telefonicznym,
 • po kontakcie osobistym,
 • po kontakcie drogą mailową.

3. Warunkiem zapisania się na szkolenie jest podanie danych osobowych niezbędnych w procesie rezerwacji szkolenia oraz dokonania płatności zadatku.

4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu, programu szkolenia oraz ceny szkolenia.

5. Warunkiem rezerwacji szkolenia jest wpłata zadatku na poczet szkolenia w wysokości 20% na konto organizatora w terminie podanym przez Organizatora, a pozostała część należności gotówką w dniu szkolenia lub przelewem. Z chwilą rezerwacji szkolenia istnieje możliwość zapłaty całej kwoty za szkolenie przed jego rozpoczęciem.

III. Sposoby i terminy płatności

1. Przelew na rachunek bankowy:

Elite Beauty School Dulok & Paczesny Sp. z o.o.
Moniuszki 3b
40-005 Katowice
Numer rachunku ING Bank Śląski:  90 1050 1214 1000 0090 3191 9427
IBAN: PL90 1050 1214 1000 0090 3191 9427
BIC/SWIFT:  INGBPLPW
2.Zadatek należy wpłacić do 48 godzin od rezerwacji terminu.

IV. Zmiana rezerwacji i rezygnacja z uczestnictwa
1. Zmiana terminu wyznaczonego szkolenia musi odbyć się poprzez kontakt osobisty bądź telefoniczny.

2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie.

3. W przypadku rezygnacji lub nieobecności na szkoleniu kwota wpłacona jako zadatek na szkolenie nie zostanie zwrócona uczestnikowi.

V Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie do 2 dni przed planowaną datą kursu w przypadkach niezależnych od Organizatora.

2.Odwołanie szkoleń przez Organizatora w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie. Organizator zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.

REGULAMIN SZKOLEŃ
 
Organizatorem szkoleń jest Elite Beauty School Dulok & Paczesny, NIP:954-280-68-27; REGON:384097016, niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 263722, reprezentowaną przez Patrycję Stankiewicz-Dulok oraz Emila Paczesnego.
Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:

Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu;

Zgłoszenie rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności) – Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

Organizator szkolenia Organizatorem szkoleń jest Elite Beauty School Dulok & Paczesny NIP: 954-280-68-27; REGON: 384097016; KRS: 0000798720 niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 263722, reprezentowaną przez Patrycję Stankiewicz-Dulok oraz Emila Paczesnego.

Informacje ogólne Szkolenia skierowane są do Osób chcących podnieść swoją wiedzę/umiejętności i kompetencje.

Uczestnik szkolenia Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Elite Beauty School Dulok & Paczesny Sp. z o.o. jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu. Uczestnik szkolenia dokonuje wpłaty zadatku za szkolenie w wysokości 20 % wartości szkolenia na podany numer konta do 48 godzin od rezerwacji terminu szkolenia.

Oferta szkolenia Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.elitebeautyschool.pl. Dokładna godzina szkolenia podana zostanie uczestnikom
najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu Uczestnik, który zgłosił się na szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyn informując szkołę o rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Zadatek za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.

Zmiana terminu szkolenia W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.
W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator zobowiązuje się bezzwłocznie zwrócić cały zadatek na konto uczestnika szkolenia.

Zmiana wykładowcy Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

Cena szkolenia i warunki płatności Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek. Na szkoleniu trwającym dłużej niż 6 godzin zegarowych organizator zapewnia ciepły posiłek.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnik akceptując warunki umowy jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Elite Beauty School Dulok&Paczesny Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia nauki zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 1. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest Uczestnik ma możliwość otrzymania zdjęć, filmów od Organizatora po odbytym szkoleniu.
 2. Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora szkolenia nie później niż 7 dni przed szkoleniem.
 3. ​Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 4. ​Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 5. ​Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 6. ​Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.
 7. Organizator​ zastrzega sobie prawo do dokumentowania szkolenia poprzez filmowanie i fotografowanie, na których Uczestnik może być widoczny. Dokumentowanie szkoleń w powyższych formach może mieć charakter promocyjny firmy i oferty w prasie i internecie.
 8. ​Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką.
 9. Szkolenia​ u Organizatora prowadzone są przez kosmetologów, linergistów, prawników . Podczas szkoleń Uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności z danego zakresu.
 10. Każde szkolenie zakończone wynikiem pozytywnym potwierdzone jest uzyskaniem Certyfikaty są imienne (imię, nazwisko, tytuł naukowy) i nie ma możliwości wystawienia certyfikatu z danymi gabinetu. Na życzenie klienta certyfikaty mogą zostać przygotowane w wersji anglojęzycznej.
 11. ​Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 12. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom.
 13. ​Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących oferty firmy w postaci elektronicznej bądź telefonicznej.

Elite Beauty School
Dulok & Paczesny
Moniuszki 3B
40-005 Katowice